Eğitim İzleme Raporu 2011

ERG, eğitimde yaşanan değişimleri her yıl yayımladığı “Eğitim İzleme Raporları” aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili tüm paydaşlara sunar. Raporlarla eğitim politikalarına ilişkin daha üretken ve katılımcı tartışmalara destek olmayı ve eğitimle ilgili eleştirel ve bütüncül değerlendirmeler sunmayı amaçlar.

Eğitim İzleme Raporu 2011, Türkiye eğitim sisteminde yaşanan değişimleri, geçtiğimiz yıllardaki kavramsal çerçeveyi koruyarak, yönetişim ve finansman, öğrenci, öğretmen ve öğrenme süreçleri, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları ile eğitimin çıktıları başlıkları altında ele alıyor. Raporun “Afet Zamanlarında Eğitim” başlıklı önsözü Prof. Dr. Tomris Türmen ve “Türkiye’de Eğitim Yeniden Yapılanırken: Politika Yapım Süreçleri ve Verilerin Önemi” Prof. Dr. Yüksel Kavak tarafından kaleme alındı.