Türkiye PISA 2012 Analizi: Genel Bulgular ve Eğilimler

Türkiye PISA 2012 Analizi: Genel Bulgular ve Eğilimler

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üç yılda bir dünyanın birçok ülkesinde 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerini ölçen bir değerlendirme yapmaktadır. Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (PISA) isimli bu değerlendirme, katılımcı öğrencilere bu üç konuda çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan testler yapmaktadır.

Read More

FATİH Projesi Eğitimde Dönüşüm İçin Bir Fırsat Olabilir mi? Politika Analizi ve Önerileri

FATİH Projesi Eğitimde Dönüşüm İçin Bir Fırsat Olabilir mi? Politika Analizi ve Önerileri

Türkiye, dünyanın en kapsamlı eğitim teknolojisi projelerinden birini yaşama geçirdi. Proje kapsamında her sınıfa birer etkileşimli tahta, 5-12. sınıflardaki tüm öğrencilere de birer tablet bilgisayar sağlanması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) ile dünyada önemli bir konumda bulunuyor; FATİH, genç kuşakları küresel bilgi ekonomisinde öncü roller üstlenmeye hazırlamanın etkili yollarını arayan pek çok başka ülke için bir model sunabilme potansiyeli taşıyor.

ERG ve RTI International işbirliğiyle hazırlanan politika raporu, FATİH’i eğitim alanında geçmişten günümüze edinilen uluslararası geniş ölçekli bilişim teknolojileri (BT) deneyimleri ışığında analiz etmeyi; bu deneyimlerden yararlanarak, eğitim teknolojisine yapılacak bu önemli yatırımın Türkiye’deki tüm öğrenciler için olası en iyi öğrenim çıktılarını vermesini sağlayacak öneriler sunmayı amaçlıyor.

10 Nisan 2014 tarihinde, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı (TBV) Faruk EczacıbaşıMEB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Asım Balcı ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Direktörü Batuhan Aydagül‘ün katılımıyla TBV ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıyla politika önerileri kamuoyu ile paylaşıldı.

ERG ve RTI, hazırlanan politika raporu ile FATİH konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine ve yapıcı bir diyalog kurulmasına katkı sağlamayı umuyor.
ERG-UNICEF-MEB Ortak Araştırma Projesi Yayınları

ERG-UNICEF-MEB Ortak Araştırma Projesi Yayınları

ERG, UNICEF ve MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Ocak 2011’de üç ayrı araştırma projesi başlattı. İlk araştırma projesinde, e-okul verileri ışığında ekonomik krizin ilköğretim öğrencilerinin okula devamına etkisi incelendi ve e-okul sisteminin daha etkili kullanılmasına yönelik öneriler geliştirildi. İkinci araştırma, öğrencinin hangi özelliklerinin ortaöğretime erişim üzerinde belirleyici olduğuna odaklandı ve ortaöğretime erişimin artırılmasına yönelik öneriler sunmayı hedefledi. Üçüncü araştırmadaysa, ilköğretim okullarının hangi yollarla kaynak yarattığı ve kullandığına ilişkin yapılan bir saha araştırmasının sonuçları, kaynak kullanımının daha eşitlikçi ve verimli kılınması için model geliştirme çalışmalarına dayanak oluşturdu.

 

Temel Eğitimin Kademelendirilmesi Sürecinin İzlenmesi

Temel Eğitimin Kademelendirilmesi Sürecinin İzlenmesi

2012-13 eğitim-öğretim yılı ile beraber, öğrencilerin ilk dört seneyi ilkokullarda, ikinci dört seneyi ise ortaokullarda tamamladığı yeni sisteme geçilmiştir. Bu dönüşüme ek olarak 5. sınıf ders çizelgesine, dördü seçilebilecek 15 seçmeli ders eklenmiştir.

Bu dönüşümden öğrenciler nasıl etkilendi? Ders seçim süreci okullarda nasıl yürütüldü? Bunlar ve benzeri sorulara yanıt bulmak için Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) birlikte araştırma raporu hazırladı..

Araştırmadan çıkan bulgular ışığında, ERG tarafından hazırlanan politika raporunda, temel eğitim kademelendirilmesine geçiş sürecini iyileştirmeye odaklanan çeşitli politika önerileri geliştirildi.

 

10 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısında politika önerileri kamuoyu ile paylaşıldı.

6 Şubat 2014 Tarihinde TBMM’ye Sunulan MEB Yasa Tasarısı Üzerine Ön Değerlendirmeler
In Savunu

6 Şubat 2014 Tarihinde TBMM’ye Sunulan MEB Yasa Tasarısı Üzerine Ön Değerlendirmeler

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 6 Şubat’ta TBMM Başkanlığı’na sunulan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile ilgili getirilen değişikliklere dikkat çekmek ve tartışmalara katkı sunmak amacıyla politika notu hazırladı.

Read More

MEB 2014 Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler
In Savunu

MEB 2014 Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 15 Aralık 2013 Pazar günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılı bütçesini Türkiye’nin eğitim gereksinimleri ve eğitimde son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında inceleyen bir politika notu hazırlamıştır. Milletvekilleriyle paylaşılan ERG Politika Notu’nda,

Read More