Bir Bakışta Eğitim 2019’a Göre Türkiye’de Eğitimin Durumu
In Savunu

Bir Bakışta Eğitim 2019’a Göre Türkiye’de Eğitimin Durumu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), her yıl yayımladığı Bir Bakışta Eğitim (Education at a Glance) raporu, farklı ülkelerin eğitim sistemlerini karşılaştırmalı bir çerçeveden analiz edebilmeyi sağlayan önemli bir kaynaktır. Rapor, eğitime erişim, eğitime ayrılan kaynaklar, öğretmenler gibi çeşitli konularda göstergeler sunuyor ve başta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu OECD ülkeleri olmak üzere bu göstergelere ilişkin farklı ülkelerin aynı dönemde elde edilen verilerini içeriyor.

Türkiye’de eğitim politikalarının son 10 yılına bakıldığında okullulaşma oranlarının artmasından, eğitime ayrılan kaynakların artırılmasına kadar pek çok alanda gelişme görülüyor. Diğer yandan, Türkiye’nin kendi içinde gösterdiği gelişmeleri başka ülkelerle karşılaştırmadan yapılacak değerlendirmeler eksik kalacaktır. Farklı ülkelerle yapılacak karşılaştırmalar, iyi örneklerin incelenmesinin yolunu açarak Türkiye’deki eğitim politikalarının geliştirmesine de katkı sunabilir.

Eğitim Reformu Girişimi olarak Bir Bakışta Eğitim 2019’a Göre Türkiye’de Eğitimin Durumu başlıklı bilgi notunu hazırlarken Bir Bakışta Eğitim 2019 raporunda A-12 kademesinde Türkiye’ye ilişkin verileri inceledik. Bilgi notu, bu verileri Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2018-19 ve TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey, Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi) verileri ile destekleyerek, Türkiye’de okul öncesinden ortaöğretim kademesine kadar eğitimdeki durumun özetini sunuyor.

İlgili tablo ve grafiklere buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İzleme Raporu 2019 | Eğitimin İçeriği
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2019 | Eğitimin İçeriği

Eğitimi alanındaki önemli gelişmeleri izleyerek değerlendiren Eğitim İzleme Raporu 2019’un “Eğitimin İçeriği” başlıklı dosyası nitelikli eğitimin odağındaki üç hedefi ele alıyor. Dosyada bu alanlar, bireyin isteklerinin ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi, temel becerilerin kazanılması ve demokratik değerleri içselleştirmiş, eleştirel düşünme yetkinliğine sahip, insan haklarına ve çokkültürlülüğe saygılı aktif yurttaşlar yetişmesi hedefine katkıda bulunabilme olarak belirtiliyor. “Eğitimin İçeriği”nde, ortaöğretim tasarımı, mesleki ve teknik eğitim, ölçme ve değerlendirme, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), toplumsal cinsiyet eşitliği ve Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi konuları nitelikli eğitimin üç odağı çerçevesinde değerlendiriliyor.

Eğitim İzleme Raporu 2019’un ikinci dosyası olan “Eğitimin İçeriği”ni 1 Ekim 2019’da düzenlediğimiz bir panelle kamuoyuyla paylaştık. ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık ve ERG Araştırmacısı Merve Mert’in rapor sunumuyla başlayan panelde, Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun (Yeditepe Üniversitesi) ve Dr. Atike Zeynep Kılıç (Başka Bir Okul Mümkün Derneği) konuşmacı olarak yer aldı. Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun eğitimin içeriği ile ilişkili gelişmeleri ortaöğretim tasarımı ve ölçme değerlendirme alanına odaklanarak değerlendirirken, Dr. Atike Zeynep Kılıç toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki gelişmeleri bugüne kadar uygulanan projeler çerçevesinde ele aldı.

Eğitimin İçeriği dosyasına ulaşmak için aşağıdaki indir butonuna tıklayınız.

Tüm yıla yayılan 5 ayrı dosya halinde yayımladığımız Eğitim İzleme Raporu 2019’un ilk dosyası olan Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışmalarımızda kullanılan terimleri ve anlamlarını derlediğimiz ERG Sözlük’e buradan ulaşabilirsiniz.

Ortaöğretim Tasarımına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler
In Savunu

Ortaöğretim Tasarımına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler

18 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Ortaöğretim Tasarımı’yla yapılması öngörülen değişikliklerin temel çerçevesini incelerken, geçmiş yıllarda paylaştığımız ortaöğretim kademesine yönelik değerlendirmeleri ele aldık

Read More

Eğitim İzleme Raporu 2019 | Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2019 | Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı

12 yıldır eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyip analizlerimizle buluşturduğumuz Eğitim İzleme Raporları, yeni bir süreçten geçiyor. Bir defaya mahsus olarak değil, tüm yıla yayılarak 5 dosya halinde paylaşacağımız Eğitim İzleme Raporu 2019’un ilk dosyası “Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı” yayımlandı.

“Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı” dosyası, bu iki alanda yaşanan önemli gelişmeleri belirli göstergeler çerçevesinde izleyip değerlendirirken katılımcılık ilkesine odaklanıyor. Paydaşların eğitim-öğretim alanında yaşanan gelişmelere etkin bir şekilde katılım gösterebilmeleri için çeşitli becerilere sahip olmalarını sağlamak adına dört okuryazarlık becerisinin önemini vurguluyor.

Raporun eğitimin yönetişimi bölümünde Güçlü Yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu, MEB’in basın açıklamaları, MEB 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu incelenirken, bu belgelerin sırasıyla bilgi, medya ve veri okuryazarlığı ile ilişkilerine bakılıyor.  

Eğitimin finansmanı bölümünde ise eğitime ayrılan kaynakların miktarı, nereye ve nasıl dağıtıldığına dair bilgiler yer alıyor. Eğitimin finansmanı kapsamında ise MEB bütçesinin gelişimi ve MEB 2019 bütçesi değerlendiriliyor. MEB 2019 bütçesi, bütçenin bütçe okuryazarlığı araçları ile okunabilmesi amacıyla yurttaşların yararlanabileceği bir çerçeve sunuluyor.

Eğitimin Yönetişim ve Finansmanı ardından açıklanacak dosyaları, planlanan ya da devam eden politikaların ve uygulamalarının hedeflere uygunluğu, ulaşma ve ilerleme derecesi, kamu kaynaklarının hedefler doğrultusunda kullanımına ilişkin bilgi sağlamak doğrultusunda hazırlayacak ve 2019 boyunca yayımlayacağız. 

Çalışmalarımızda kullanılan terimleri ve anlamlarını ERG Sözlük‘te derledik. Raporu destekleyen ERG Sözlük’e buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek

Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek

Türkiye, 2018 itibarıyla, 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mülteci çocukların nitelikli eğitime erişiminin sağlanmasının önemi, bizleri, Türkiye’deki eğitim sisteminin bütün öğrenciler için nasıl daha kapsayıcı olabileceği konusunda düşünmeye teşvik ediyor.

Read More

Eğitim İzleme Raporu 2017-18
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2017-18

11 yıldır eğitimi izliyor Eğitim İzleme Raporları’nda değerlendiriyoruz.

Eğitim İzleme Raporları’nda eğitimin durumu pek çok boyutta ele alınıyor ve “tüm çocukların nitelikli eğitime erişiminde mevcut durum nedir?” sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz yılın gelişmelerini ele alan Eğitim İzleme Raporu 2017-18, bu soruyu yanıtlarken, yalnızca son yılın değil, geçtiğimiz yirmi yılın çıktısını değerlendirmek amacıyla, mevcut eğitim sisteminde eğitim almış ya da almakta olan gençlerin durumu üzerinde de duruluyor. Eğitimin çıktıları, akademik başarıdan daha geniş biçimde, gençlerin beceri durumunu, eğitime ve istihdama katılımı, toplumsal değerleri ve yargıları da kapsayacak biçimde ele alınıyor. Raporda, aynı zamanda eğitime ayrılan kaynaklar, eğitime erişim, güncel öğretmen politikaları, eğitimin içeriği ve eğitim ortamlarına dair veriler paylaşılıyor. Read More