Eğitimde İyi Örnekler

Türkiye’de yer ve koşullar ne olursa olsun, öğretmenlerin yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi örnekler var. ERG tarafından, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansları (İÖK), çalışmalarını nasıl daha ileriye taşıyacaklarını düşünerek pek çok çocuğun dünyasını değiştiren öğretmenlerin çalışmalarını görünür kılıyor.

Adana’da bir okulda fotoğraf çekmek isteyen çocuklar var. Ancak, bunun için fotoğraf makinesi lazım ve bu okulda hiçbir öğrencinin fotoğraf makinası yok. Fotoğraf makinasının yokluğu bir çocuğun fotoğraf çekmeyi öğrenme arzusunun önüne geçmeli mi? Öğretmenleri, bu sorun üzerine düşünürken aklına bir fikir geliyor: Konserve kutusu. Öğrencilerine, üzerine delik açılmış konserve kutularından basit fotoğraf makineleri yaptırarak bu araçla fotoğraf çekmeyi öğretiyor. Bugün, o öğretmenin öğrencilerinden bir tanesi, Türkiye’nin en iyi sanat üniversitelerinden birinin fotoğrafçılık bölümünde yüksek lisans yapıyor.

Türkiye’de yer ve koşullar ne olursa olsun, bunun gibi pek çok hikâye, öğretmenlerin yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi örnekler var. Eğitimin gelişimi için ihtiyaç duyulan güç öğretmenlerde; yeter ki fark edilsinler ve fikirlerinin paylaşılarak yaygınlaşması için platformlar yaratılsın. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) yürütücülüğünde, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle 2004’ten beri düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, yalnızca işlerini nasıl daha iyi yapacaklarını düşünerek pek çok çocuğun dünyasını değiştiren öğretmenlerin çalışmalarını görünür kılıyor. Fikirler, uygulamalar ve materyaller konferansa katılan binlerce eğitimciye ilham oluyor, kimi zaman da okuldan okula, ilden ile yayılıyor.

Bir konferanstan daha fazlasını sunan İÖK’te, oturumların yanı sıra atölye çalışmaları, film gösterimleri, sergiler, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve Millî Eğitim Bakanlığı birimlerinin eğitim alanındaki projelerini tanıttıkları alanlarda yer alıyor. Bu anlamıyla İÖK, Türkiye eğitim sistemine katkı yapan, eğitimin kutlandığı bir festival havasında geçiyor.

https://www.high-endrolex.com/34

online-learning

Eğitimde İyi Örnek Nedir?

Eğitimde İyi Örnek, çocukların iyi olma haline ve öğrenmesine katkı sunan; geliştirildiği öğrenme ortamında, yeni ve yaratıcı, kişisel ya da akademik gelişimine katkı yapan, bilgi, beceri ya da davranış kazandıran çalışmadır. Eğitimde İyi Örnekler, yaygın olarak eğitime dair gözlemlenen bir soruna çözüm getirir ve bu çözüm uygulandıktan sonra değişim/dönüşüm yaratır. Eğitimde iyi örnekler; mantıksal çerçeveye oturtulmuş, bilimsel temelleri olan ve etik kurallara uyan, katılımcılığı önemseyen, etkisi izlenebilir ve yenilikçi olmalıdır.

Eğitimde iyi örnek olan uygulama/materyal, farklı hedef kitleler nezdinde üniversite öncesi eğitim kademelerinde doğrudan çocukları veya çocuklara dokunan eğitim ekosisteminin paydaşlarını (çocuk, öğretmen, okul yöneticileri ve çalışanları, veli, sivil toplum, özel sektör) hedef alarak gelişme sağlamalıdır.

Eğitimde iyi örnek olan uygulamanın/materyalin gerekçesi, amacı, uygulama adımları yeterince açık ve anlaşılır biçimde ortaya koyulmalıdır. Tespit edilen sorun alanı ve çerçevesi tanımlamış olmalı, bu alana ve çerçeveye yönelik bir çözüm sunulmalıdır.

Uygulama/materyal, hedeflenen konuyla örtüşmeli ve çıktılar hedefle tutarlı olmalıdır. Diğer bir deyişle, uygulamanın izlenen yollarla amacına ulaşmasının mümkün olduğu açıklanmalıdır. 

Uygulama/materyal, amaç, bilimsellik, yaratıcılık, ölçme ve değerlendirme vb. özellikleri dikkate alındığında, bütünsel olarak tutarlı olmalıdır. 

 • Uygulamadaki tutarlılığı kanıtlamak adına kullanılan plan, strateji ve yöntemler açıklanmalıdır.
 • Uygulamadaki aşamalar, kullanılan malzemeler, hedef kitle ve hedef kitlenin demografik özellikleri (kişi sayısı, cinsiyet, yaş aralığı vb.), projenin süresi ve yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir.
 • Uygulamanın gelişime açık olduğunu ve kapsayamadığı kişi/kurum/odak olduğunu gösterebilmek için sınırlılıklarına, gelecekte yapılabileceklere ve önerilere dair görüş ve fikirler de başvuruya eklenebilir. 

Uygulamanın/materyalin bilimsel temellerle ilişkilendirilmesi başvuruyu güçlendirecektir. Alanyazın veya bir bilimsel çalışma kullanıldığı takdirde başvuruda bu yazın ya da çalışma kaynak gösterilmelidir. 

Uygulamanın/materyalin bilimsel etik kurallara uyduğundan emin olunmalıdır. Diğer bir ifadeyle, uygulama hiçbir aşamasında intihal içermemelidir.

Uygulama/materyal pedagojik açıdan, çocuğun yaş ve gelişim özelliklerini dikkate almalıdır. Uygulamanın pedagojik açıdan uygun olduğuna dair bilimsel çalışmalar, yazın vb. sunulmalıdır.

Uygulama ve uygulamanın geliştirme, yazım, aktarım süreci herhangi bir sınıfa, dile, etnisiteye, inanca ya da inançsızlığa, cinsiyet kimliğine, cinsel yönelime, cinsiyete vb. yönelik hiçbir tür ayrımcılığa yer vermemelidir.

Uygulama/materyal istismar içermemelidir. 

Ayrıca uygulama herhangi bir kişi, kurum, şirket veya ürünü öne çıkarmamalı, reklamını yapmamalı veya ayrıcalık tanımamalıdır.

süreçlere aktif bir şekilde katılmış olması, başvuruyu güçlendirecektir. Projenin tüm aşamalarında, hedef kitlenin katılım düzeyi ve şekli önem arz etmektedir.

Ana hedef kitle uygulamanın her sürecinde/aşamasında uygulamaya nitelikli bir şekilde katılmış olmalıdır.

Uygulamanın/materyalin etkisini ya da sonuçlarını ortaya koyacak bir ölçme ve değerlendirme çalışması yapılmış olmalıdır. Ölçme ve değerlendirme, nesnel ölçütlere dayanmalı ve ölçme ve değerlendirmenin hedef gruptaki gelişimi ortaya koyabilen, nitelikli bir süreç olduğu başvuruda aktarılmalıdır. Ölçme ve değerlendirme, geliştirilen çalışmada hedeflenen kazanımlara yönelik gerçekleştirilmelidir. Uygulamanın etkisinin gözlemlenebilmesi için en az 1 kez uygulanmış ve ölçme değerlendirme çalışmasının tamamlanmış olması gerekir. Bunun için aşağıdaki kriterlere dikkat edilmesini öneririz.

 • Tüm süreçler belgelendirilmeli,  uygulama başlangıçtan itibaren izlenmeye başlanmalıdır. Kayıtlar ve izleme uygulamanın öncesi, sırası ve sonrası için bilgi sunulabilecek belgeler haline getirilmelidir.
 • Etkiyi anlayabilmek için katılımcılarla uygulamanın öncesinde, uygulama esnasında ve sonrasında anket, mülakat, gözlem gibi nicel ve nitel araştırma yöntemleri uygulanabilir.
 • Okuldaki başka bir öğretmenden uygulamayı kendi öğrencileriyle denemesi, sonrasında geribildirim iletmesi istenebilir. Öğrencilerden de anketler veya açık uçlu sorularla geribildirim alınabilir. Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin deneyimlerinin, tepkilerinin ve gelişimlerinin izini sürmeye olanak sağlamalıdır. 
 • Meslektaşlarınızdan, uzmanlardan vb. uygulama hakkında eleştiri/inceleme yazıları istenebilir. Bu kişilerin olabildiğince nesnel yaklaşmaları için uygulama sahibinin yakın çevresinden olmamalarına dikkat edilmelidir. Bu dosyalar başvurunuza eklenebilir.

Eğitimde iyi örnek olan uygulama/materyal daha önce kullanılmamış unsurlara sahip ve yaratıcı olmalıdır. Temas ettiği soruna, daha önce tasavvur edilmeyen bir çözüm getirmelidir. Uygulama gerekçe, amaç, hedef, süreç ve çıktılardan en az birinde yenilik getirmelidir. Burada yenilikçilikle kastedilen uygulama/materyalde yapılacak bir değişiklik ya da daha önce geliştirilmiş uygulama/materyalin farklılaştırılması değil, uygulama/materyalin daha önce kullanılmamış unsurlar içermesi, yeni bir bakışla üretilmiş olmasıdır. 

Uygulama/materyal benzer koşullara sahip farklı kurumlarda rahatlıkla uygulanabilmeli; farklı koşullardaysa başka uygulamalara/materyallere ilham verebilmelidir.

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı

 
 • 19.Eğitimde İyi Örnekler Konferansı
 • 18.Eğitimde İyi Örnekler Konferansı
 • 17.Eğitimde İyi Örnekler Konferansı
 • 16.Eğitimde İyi Örnekler Konferansı

Türkiye’de yer ve koşullar ne olursa olsun, öğretmenler özgün fikir ve uygulamalarıyla pek çok çocuğun dünyasını değiştiriyor. Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenlediğimiz Eğitimde İyi Örnekler Konferansları (İÖK), çalışmalarını nasıl daha ileriye taşıyacaklarını düşünerek pek çok çocuğun dünyasını değiştiren öğretmenlerin çalışmalarını görünür kılıyor. Fikirler, uygulamalar ve materyaller, konferansa katılan binlerce eğitimciye ilham oluyor, okuldan okula, ilden ile yayılıyor.

Siz de eğitimde iyi örneklerin peşine düştüyseniz, uygulamanızı hepimizle paylaşmak için Türkiye’nin Eğitim Ekosistemi Dijital Platformu’ndan başvuru yapabilirsiniz. Başvuru formunu doldurmadan önce lütfen platforma üye olmayı ve başvuru rehberini incelemeyi unutmayın. 

Türkiye’de yer ve koşullar ne olursa olsun, öğretmenlerin yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi örnekler var. Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenlediğimiz Eğitimde İyi Örnekler Konferansları (İÖK), çalışmalarını nasıl daha ileriye taşıyacaklarını düşünerek pek çok çocuğun dünyasını değiştiren öğretmenlerin çalışmalarını görünür kılıyor. Fikirler, uygulamalar ve materyaller, konferansa katılan binlerce eğitimciye ilham oluyor, okuldan okula, ilden ile yayılıyor.

Bu yıl 18.si gerçekleşecek Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK), geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021’de de dijital ortamda, Socio üzerinde gerçekleşecek. Fiziksel sınırlılıkları ortadan kaldırarak çeşitli konferans içeriklerini daha uzun süre erişilebilir kılma deneyimimizi bu yıl da sürdüreceğiz.

2004 yılından bu yana her yıl Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleşen Eğitimde İyi Örnekler Konferansları, öğretmenlerin geliştirdikleri iyi örnekleri görünür kılmayı, iyi örnekler aracılığıyla eğitim sistemimizi geliştirecek çözümler üretmeyi hedefliyor.

Konferans bu yıl, salgın karşısında alınan önlemler nedeniyle dijital ortamda düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir yanından, öğretmenlerin çabası ve yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi uygulamaları ağırlayacak konferansta, açış oturumunun yanı sıra özel oturumlar, farklı disiplinlerden uzmanlar tarafından yürütülen atölye çalışmaları, film gösterimleri, sergiler, sivil toplum kuruluşlarının ve Millî Eğitim Bakanlığı birimlerinin eğitim alanındaki projelerini tanıttıkları köşeler de yer alıyor. Kapsamı itibarıyla eğitimcilere bir konferanstan daha fazlasını sunan İÖK, gönüllülük çerçevesinde özellikle öğretmene ve öğretmenler arasındaki diyaloğa yaklaşımı ile farklı bir anlayış yansıtarak alternatif bir hizmet içi eğitim modeli oluşturuyor.

ERG’nin 2004 yılından bu yana her yıl düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansları (İÖK), sadece eleştirmenin bir adım ötesine geçerek iyi örnekler üzerinden, çözüm üretmeyi ve eğitim sistemimizi geliştirmeyi hedefliyor. Bir konferanstan daha fazlasını sunan İÖK, açış oturumunun yanı sıra özel oturumlar, farklı alanlardaki uzmanlar tarafından yürütülen atölye çalışmaları, film gösterimleri, sergiler, sivil toplum kuruluşlarının ve Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinin eğitim alanındaki projelerini tanıttıkları köşeleri de barındırıyor.

İÖK, gönüllülük çerçevesinde özellikle öğretmene ve öğretmenler arasındaki diyaloğa yaklaşımı ile farklı bir anlayış yansıtarak alternatif bir hizmet içi eğitim modeli oluşturuyor.

Türkiye’de yer ve koşullar ne olursa olsun, öğretmenlerin yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi örnekler var. Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenlediğimiz Eğitimde İyi Örnekler Konferansları (İÖK), çalışmalarını nasıl daha ileriye taşıyacaklarını düşünerek pek çok çocuğun dünyasını değiştiren öğretmenlerin çalışmalarını görünür kılıyor. Fikirler, uygulamalar ve materyaller, konferansa katılan binlerce eğitimciye ilham oluyor, okuldan okula, ilden ile yayılıyor.

Bu yıl 18.si gerçekleşecek Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK), geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021’de de dijital ortamda, Socio üzerinde gerçekleşecek. Fiziksel sınırlılıkları ortadan kaldırarak çeşitli konferans içeriklerini daha uzun süre erişilebilir kılma deneyimimizi bu yıl da sürdüreceğiz.

2004 yılından bu yana her yıl Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleşen Eğitimde İyi Örnekler Konferansları, öğretmenlerin geliştirdikleri iyi örnekleri görünür kılmayı, iyi örnekler aracılığıyla eğitim sistemimizi geliştirecek çözümler üretmeyi hedefliyor.

Konferans bu yıl, salgın karşısında alınan önlemler nedeniyle dijital ortamda düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir yanından, öğretmenlerin çabası ve yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi uygulamaları ağırlayacak konferansta, açış oturumunun yanı sıra özel oturumlar, farklı disiplinlerden uzmanlar tarafından yürütülen atölye çalışmaları, film gösterimleri, sergiler, sivil toplum kuruluşlarının ve Millî Eğitim Bakanlığı birimlerinin eğitim alanındaki projelerini tanıttıkları köşeler de yer alıyor. Kapsamı itibarıyla eğitimcilere bir konferanstan daha fazlasını sunan İÖK, gönüllülük çerçevesinde özellikle öğretmene ve öğretmenler arasındaki diyaloğa yaklaşımı ile farklı bir anlayış yansıtarak alternatif bir hizmet içi eğitim modeli oluşturuyor.

ERG’nin 2004 yılından bu yana her yıl düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansları (İÖK), sadece eleştirmenin bir adım ötesine geçerek iyi örnekler üzerinden, çözüm üretmeyi ve eğitim sistemimizi geliştirmeyi hedefliyor. Bir konferanstan daha fazlasını sunan İÖK, açış oturumunun yanı sıra özel oturumlar, farklı alanlardaki uzmanlar tarafından yürütülen atölye çalışmaları, film gösterimleri, sergiler, sivil toplum kuruluşlarının ve Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinin eğitim alanındaki projelerini tanıttıkları köşeleri de barındırıyor.

İÖK, gönüllülük çerçevesinde özellikle öğretmene ve öğretmenler arasındaki diyaloğa yaklaşımı ile farklı bir anlayış yansıtarak alternatif bir hizmet içi eğitim modeli oluşturuyor.

0
Konferansa Başvuru Sayısı
0
Konferans Atölye Sayısı
0
Konferans Sunum Sayısı
0
Konferans İzleyici Sayısı

Eğitimde İyi Örnekler Festivali

 

Eğitimde İyi Örnekler ruhunu ve bir arada olmanın enerjisini yeniden hissedebilmek için Eğitimde İyi Örnekler Festivali’nde buluştuk!

Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi desteğiyle ve birçok paydaşımızın katkılarıyla 8-22 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlediğimiz Eğitimde İyi Örnekler Festivali’nde her zaman, her koşulda #Eğitiminİçinde olmasını savunduğumuz etkinliklerde buluştuk. Birbirimizden öğrendiğimiz ve çok eğlendiğimiz festivalde neler mi oldu? Cevabı festival filminde ⤵

Tüm Yerel Çalıştaylar

 

Konferansa Nasıl Başvuru Yapılır?

 
 • Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na sözlü ya da poster sunumunuzla katılmak istiyorsanız 19 Nisan 2021, saat 10.30’dan itibaren kayit.egitimdeiyiornekler.org adresi aracılığıyla, İÖK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere, başvuru yapabilirsiniz. Başvurunun 7 Mayıs 2021, saat 12.00’a kadar onaylanarak gönderilmesi gerekmektedir. 7 Mayıs 2021, saat 12.00’da e-başvuru sistemi otomatik olarak kapanacak ve başvuru alınamayacaktır.

 • kayit.egitimdeiyiornekler.org sitesini ziyaret edip kullanıcı kaydı oluşturarak, kullanıcı kaydınız varsa da giriş yaparak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

 • 18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na başvurular yalnızca kayit.egitimdeiyiornekler.org üzerinden elektronik olarak (e-başvuru) yapılabilir. Posta ya da elektronik posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik başvuru sürecinde bir sorunla karşılaşmanız durumunda teknik destek sağlanacaktır.

Başvurunun Adımları

Başvurunuzun ilk adımında eğer uygulamanızı ekip olarak geliştirdiyseniz uygulama/materyalinizi birlikte gerçekleştirdiğiniz ekip üyelerinin bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Ekip üyesi olarak eklediğiniz kişilere bir onay e-postası gidecek ve onay alındıktan sonra formu gönderebiliyor hale geleceksiniz. Başvurunun diğer adımlarına geçebilmeniz için ekip üyelerinin onayını beklemeniz gerekmemektedir.

Bu alanda uygulamaya dair genel bilgileri girmeniz istenecektir. Başvurunuz için “alan” seçimi değil “etiket” seçimi yapmanız beklenmektedir. En az bir, en fazla üç adet etiket seçimi yapabilirsiniz.

Etiket Seçimi Ne Anlama Geliyor?

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), bir iyi örneğin birden çok disiplinle güçlü bağları olabileceğinin farkında olarak hem başvuru sürecinde başvuru ekiplerinin daha sağlıklı alan belirtebilmesi için hem de izleyicilerin bir iyi örneği daha iyi tanıyabilmesine yardımcı olabilmek için tekliğin yerine ilişkiyle kurulan geçişkenliğin görünürlüğüne katkı sunmak istiyor.

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda, bu sayede alanların değil İyi Örnek’in daha çok konuşulmasını hedefleniyor. Konferans sürecinin işleyişi, tasniflendirme ve izleyicilerinin örnek seçimi kolaylaştırmak için de bu seçim 3 alanla sınırlı tutuluyor.

Başvuru Alanları (Etiketler)

 • Dil eğitimi

 • Düşünme becerileri

 • Erken çocukluk eğitimi

 • Fen ve matematik eğitimi

 • Fiziksel ortamlar

 • İnsan hakları, barış ve demokrasi eğitimi

 • Meslekî ve teknik eğitim

 • Öğretmen gelişimi

 • Ölçme ve değerlendirme

 • Özel eğitim

 • Paydaş katılımı ve işbirliği

 • Sanat eğitimi

 • Sosyal bilimler

 • Sosyal duygusal beceriler

 • Spor ve hareket eğitimi

 • Teknoloji ve dijital okuryazarlık

Uygulamanın hedef grubu aşağıdakilerden en az birini kapsamalıdır.
 • Okul çalışanları

 • Okulöncesi

 • İlkokul

 • Ortaokul

 • Lise

 • Özel eğitim

 • Öğretmen

 • Veli

3.1. Uygulama Geliştirme Süreci

Bu adımda, iyi örneğinizi ortaya çıkaran nedenler, iyi örneğinizi geliştirdiğiniz koşullar, geliştirme sürecinde yaptığınız işbirlikleri, hedefleriniz ve kaynaklarınız gibi iyi örneğin hikâyesinin ve planının öğrenilmesini sağlayacak başlıklar hakkında bilgi vermeniz beklenmektedir.

3.2. Uygulama Süreci

Bu aşamda, ilk olarak uygulamanızı adım adım anlatmanız beklenmektedir. Sizden uygulamanızın adım adım anlatılmasının istenmesinin nedeni hem değerlendirme sürecini sağlıklı olarak gerçekleştirebilmek hem de uygulamanızı hayata geçirmek isteyen öğretmenlere bir kılavuz hazırlamak için önem arz etmektedir. Ayrıca, yine bu adımda projenizle ilgili ölçme-değerlendirme verileri paylaşmanız beklenmektedir.

3.3. Uygulama Sonuçları

Bu aşamadaysa projenizin nicel çıktılarına ve hedeflerinizle uyumuna dair bilgi istenmektedir. Uygulamanızı hayata geçiriyorken ya da daha sonra fark ettiğiniz eksiklikleri, yapılabilecek iyileştirmelere dair fikirlerinizi paylaşmanız da en az uygulamanız kadar önem arz etmektedir. Bir öz-değerlendirme alanı olarak doldurulması sizin uygulamanıza da katkı sunacaktır.

Metin girişi, dosya yükleme gibi işlerimi yapacağınız son alan bu adımdır. Bu aşamada, eğer sunumunuz/posteriniz hazırsa bizimle paylaşmanızı rica ederiz.

Ayrıca, önceki adımlardaki sorulara vermiş olduğunuz yanıtları destekleyici dokümanlarınızı, uygulamanız hakkında medya dosyalarını da bu adımda paylaşabilirsiniz. Seçici kurul, değerlendirmesini yapıyorken bu alana yüklemiş olduğunuz dosyaları da inceleyecektir. Projenize dair tüm dokümanları yüklemek yerine destekleyici ve açıklayıcı olduğunu düşündüğünüz dokümanlarını yüklemeniz, 50 mb’lık üst sınır da göz önünde bulundurulduğunda, yararlı olacaktır.

Bu adımda, başvuru formuna verdiğiniz tüm yanıtların olduğu, formun son halini görebilir ve formunuzu onaylarak değerlendirilmek üzere gönderebilirsiniz.

Doldurulması zorunlu olan sorunların yanıtlanmaması halinde ya da ekip üyesi olarak eklediğiniz kişilerin, ekip üyeliklerini onaylamadığı durumlarda ya da onay kutucuğunu işaretlemeden formu gönderemezsiniz. Ekip üyeliği onaylanmayan bir ekip üyesi nedeniyle formu gönderemiyor olmanız halinde ekip üyesini, üyeler arasında silerek formu gönderebilirsiniz. Sildiğiniz ekip üyesi, form gönderildikten sonra forma eklenmeyecektir, lütfen böyle bir talepte bulunmayınız.

 • Önemli Not

  Başvuru sırasında teknik bir sorun yaşamanız halinde yaşadığınız sorunu bize bilgi@egitimdeiyiornekler.org adresi üzerinden iletebilirsiniz. 6 Mayıs 2021, saat 12.00’a kadar bilgi@egitimdeiyiornekler.org adresine iletilen tüm teknik sorunlar çözülerek başvuru son tarihi ve saatine kadar başvuru yapmanıza imkan sağlanacaktır.

  6 Mayıs 2021, saat 12.00’dan sonra iletilen teknik sorunlar, başvuru son tarihi ve saati olan 7 Mayıs 2021, saat 12.00’a kadar çözülemeyebileceği için, bu tarih ve saatten sonra iletilen teknik sorunlara çözüm bulunamaması nedeniyle tamamlanamayan başvurular için sorumluluk kabul edilmeyecektir.

İÖK Duyurular

 

19. İÖK Buluşmaları’na Davetlisiniz 🍀

19. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na (İÖK) başvurular başladı. Başvuruya dair tüm detayları konuşmak, sorularınızı yanıtlamak ve süreçte size destek olmak için bir ay boyunca her çarşamba Zoom üzerinden yapılacak çevrimiçi buluşmalarda bir araya geliyoruz.

Devamı

Eğitimde İyi Örnekler’den Haberlerimiz Var!

Geçtiğimiz haziran ayında, iyi örnekleri, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın ötesine ve farklı platformlara taşıyacağımız, tüm yıla yayılan yeni bir yol haritası planladığımızı duyurmuş, 19. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na kadar birçok planımız olduğundan bahsetmiştik. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte Eğitimde İyi Örnekler’in yeni yolculuğu da başlıyor.

Devamı

Eğitimde İyi Örnekler Konferans Dışına Taşıyor

İlham, öğrenme ve paylaşım alanlarımızın çoğalması için iyi örnekleri tüm yıla yayıyoruz! Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na 2022’de kısa bir ara veriyor; her çocuğun hakkı olan nitelikli eğitim için hep birlikte düşünebileceğimiz, keşfedebileceğimiz ve iyi örnekleri kutlayabileceğimiz farklı etkinliklerde bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz.

Devamı

Konferans Destekçileri

Hizmet Destekçisi