[tt_section_title title_alignment=”text-center” title=”Eğitimde İyi Örnekler – Konferansı”][/tt_section_title]
Türkiye’de yer ve koşullar ne olursa olsun, öğretmenlerin yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi örnekler var. ERG tarafından, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansları (İÖK), çalışmalarını nasıl daha ileriye taşıyacaklarını düşünerek pek çok çocuğun dünyasını değiştiren öğretmenlerin çalışmalarını görünür kılıyor.

Adana’da bir okulda fotoğraf çekmek isteyen çocuklar var. Ancak, bunun için fotoğraf makinesi lazım ve bu okulda hiçbir öğrencinin fotoğraf makinası yok. Fotoğraf makinasının yokluğu bir çocuğun fotoğraf çekmeyi öğrenme arzusunun önüne geçmeli mi? Öğretmenleri, bu sorun üzerine düşünürken aklına bir fikir geliyor: Konserve kutusu. Öğrencilerine, üzerine delik açılmış konserve kutularından basit fotoğraf makineleri yaptırarak bu araçla fotoğraf çekmeyi öğretiyor. Bugün, o öğretmenin öğrencilerinden bir tanesi, Türkiye’nin en iyi sanat üniversitelerinden birinin fotoğrafçılık bölümünde yüksek lisans yapıyor.

Türkiye’de yer ve koşullar ne olursa olsun, bunun gibi pek çok hikâye, öğretmenlerin yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi örnekler var. Eğitimin gelişimi için ihtiyaç duyulan güç öğretmenlerde; yeter ki fark edilsinler ve fikirlerinin paylaşılarak yaygınlaşması için platformlar yaratılsın. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) yürütücülüğünde, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle 2004’ten beri düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, yalnızca işlerini nasıl daha iyi yapacaklarını düşünerek pek çok çocuğun dünyasını değiştiren öğretmenlerin çalışmalarını görünür kılıyor. Fikirler, uygulamalar ve materyaller konferansa katılan binlerce eğitimciye ilham oluyor, kimi zaman da okuldan okula, ilden ile yayılıyor.

Bir konferanstan daha fazlasını sunan İÖK’te, oturumların yanı sıra atölye çalışmaları, film gösterimleri, sergiler, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve Millî Eğitim Bakanlığı birimlerinin eğitim alanındaki projelerini tanıttıkları alanlarda yer alıyor. Bu anlamıyla İÖK, Türkiye eğitim sistemine katkı yapan, eğitimin kutlandığı bir festival havasında geçiyor.

[tt_counts][tt_count counted_number=”12315″ subtitle=”Başvuru Sayısı” flaticon_list=”flaticon-paper135″][/tt_count][tt_count counted_number=”224″ subtitle=”Atölye” flaticon_list=”flaticon-home166″][/tt_count][tt_count counted_number=”1856″ subtitle=”Sunum” flaticon_list=”flaticon-landscape11″][/tt_count][tt_count counted_number=”17549″ subtitle=”İzleyici” flaticon_list=”flaticon-eye105″][/tt_count][/tt_counts]
[tt_section_title title_alignment=”text-center” title=”Eğitimde İyi Örnek – Nedir?”][/tt_section_title]

Eğitimde İyi Örnek, çocukların iyi olma haline ve öğrenmesine katkı sunan; geliştirildiği öğrenme ortamında, yeni ve yaratıcı, kişisel ya da akademik gelişimine katkı yapan, bilgi, beceri ya da davranış kazandıran çalışmadır. Eğitimde İyi Örnekler, yaygın olarak eğitime dair gözlemlenen bir soruna çözüm getirir ve bu çözüm uygulandıktan sonra değişim/dönüşüm yaratır. Eğitimde iyi örnekler; mantıksal çerçeveye oturtulmuş, bilimsel temelleri olan ve etik kurallara uyan, katılımcılığı önemseyen, etkisi izlenebilir ve yenilikçi olmalıdır.

Eğitimde iyi örnek olan uygulama/materyal, farklı hedef kitleler nezdinde üniversite öncesi eğitim kademelerinde doğrudan çocukları veya çocuklara dokunan eğitim ekosisteminin paydaşlarını (çocuk, öğretmen, okul yöneticileri ve çalışanları, veli, sivil toplum, özel sektör) hedef alarak gelişme sağlamalıdır.

Eğitimde iyi örnek olan uygulamanın/materyalin gerekçesi, amacı, uygulama adımları yeterince açık ve anlaşılır biçimde ortaya koyulmalıdır. Tespit edilen sorun alanı ve çerçevesi tanımlamış olmalı, bu alana ve çerçeveye yönelik bir çözüm sunulmalıdır.

Uygulama/materyal, hedeflenen konuyla örtüşmeli ve çıktılar hedefle tutarlı olmalıdır. Diğer bir deyişle, uygulamanın izlenen yollarla amacına ulaşmasının mümkün olduğu açıklanmalıdır. 

Uygulama/materyal, amaç, bilimsellik, yaratıcılık, ölçme ve değerlendirme vb. özellikleri dikkate alındığında, bütünsel olarak tutarlı olmalıdır. 

  • Uygulamadaki tutarlılığı kanıtlamak adına kullanılan plan, strateji ve yöntemler açıklanmalıdır.
  • Uygulamadaki aşamalar, kullanılan malzemeler, hedef kitle ve hedef kitlenin demografik özellikleri (kişi sayısı, cinsiyet, yaş aralığı vb.), projenin süresi ve yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir.
  • Uygulamanın gelişime açık olduğunu ve kapsayamadığı kişi/kurum/odak olduğunu gösterebilmek için sınırlılıklarına, gelecekte yapılabileceklere ve önerilere dair görüş ve fikirler de başvuruya eklenebilir. 

Uygulamanın/materyalin bilimsel temellerle ilişkilendirilmesi başvuruyu güçlendirecektir. Alanyazın veya bir bilimsel çalışma kullanıldığı takdirde başvuruda bu yazın ya da çalışma kaynak gösterilmelidir. 

Uygulamanın/materyalin bilimsel etik kurallara uyduğundan emin olunmalıdır. Diğer bir ifadeyle, uygulama hiçbir aşamasında intihal içermemelidir.

Uygulama/materyal pedagojik açıdan, çocuğun yaş ve gelişim özelliklerini dikkate almalıdır. Uygulamanın pedagojik açıdan uygun olduğuna dair bilimsel çalışmalar, yazın vb. sunulmalıdır.

Uygulama ve uygulamanın geliştirme, yazım, aktarım süreci herhangi bir sınıfa, dile, etnisiteye, inanca ya da inançsızlığa, cinsiyet kimliğine, cinsel yönelime, cinsiyete vb. yönelik hiçbir tür ayrımcılığa yer vermemelidir.

Uygulama/materyal istismar içermemelidir. 

Ayrıca uygulama herhangi bir kişi, kurum, şirket veya ürünü öne çıkarmamalı, reklamını yapmamalı veya ayrıcalık tanımamalıdır.

Uygulamanın/materyalin geliştirilme ve uygulama süreçlerinde, ilgili paydaşların (ör. öğrenci, veli, öğretmen, idareci, okul çalışanı) tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmış olması, başvuruyu güçlendirecektir. Projenin tüm aşamalarında, hedef kitlenin katılım düzeyi ve şekli önem arz etmektedir.

Ana hedef kitle uygulamanın her sürecinde/aşamasında uygulamaya nitelikli bir şekilde katılmış olmalıdır.

Uygulamanın/materyalin etkisini ya da sonuçlarını ortaya koyacak bir ölçme ve değerlendirme çalışması yapılmış olmalıdır. Ölçme ve değerlendirme, nesnel ölçütlere dayanmalı ve ölçme ve değerlendirmenin hedef gruptaki gelişimi ortaya koyabilen, nitelikli bir süreç olduğu başvuruda aktarılmalıdır. Ölçme ve değerlendirme, geliştirilen çalışmada hedeflenen kazanımlara yönelik gerçekleştirilmelidir. Uygulamanın etkisinin gözlemlenebilmesi için en az 1 kez uygulanmış ve ölçme değerlendirme çalışmasının tamamlanmış olması gerekir. Bunun için aşağıdaki kriterlere dikkat edilmesini öneririz.

  • Tüm süreçler belgelendirilmeli,  uygulama başlangıçtan itibaren izlenmeye başlanmalıdır. Kayıtlar ve izleme uygulamanın öncesi, sırası ve sonrası için bilgi sunulabilecek belgeler haline getirilmelidir.
  • Etkiyi anlayabilmek için katılımcılarla uygulamanın öncesinde, uygulama esnasında ve sonrasında anket, mülakat, gözlem gibi nicel ve nitel araştırma yöntemleri uygulanabilir.
  • Okuldaki başka bir öğretmenden uygulamayı kendi öğrencileriyle denemesi, sonrasında geribildirim iletmesi istenebilir. Öğrencilerden de anketler veya açık uçlu sorularla geribildirim alınabilir. Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin deneyimlerinin, tepkilerinin ve gelişimlerinin izini sürmeye olanak sağlamalıdır. 
  • Meslektaşlarınızdan, uzmanlardan vb. uygulama hakkında eleştiri/inceleme yazıları istenebilir. Bu kişilerin olabildiğince nesnel yaklaşmaları için uygulama sahibinin yakın çevresinden olmamalarına dikkat edilmelidir. Bu dosyalar başvurunuza eklenebilir.

Eğitimde iyi örnek olan uygulama/materyal daha önce kullanılmamış unsurlara sahip ve yaratıcı olmalıdır. Temas ettiği soruna, daha önce tasavvur edilmeyen bir çözüm getirmelidir. Uygulama gerekçe, amaç, hedef, süreç ve çıktılardan en az birinde yenilik getirmelidir. Burada yenilikçilikle kastedilen uygulama/materyalde yapılacak bir değişiklik ya da daha önce geliştirilmiş uygulama/materyalin farklılaştırılması değil, uygulama/materyalin daha önce kullanılmamış unsurlar içermesi, yeni bir bakışla üretilmiş olmasıdır. 

Uygulama/materyal benzer koşullara sahip farklı kurumlarda rahatlıkla uygulanabilmeli; farklı koşullardaysa başka uygulamalara/materyallere ilham verebilmelidir.

[tt_section_title title_alignment=”text-center” title=”Konferansa Nasıl Başvuru Yapılır?”][/tt_section_title]

Önemli Tarihler

[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” fontawesome_icon=”fa fa-check”]Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na sözlü ya da poster sunumunuzla katılmak istiyorsanız 19 Nisan 2021, saat 10.30’dan itibaren kayit.egitimdeiyiornekler.org adresi aracılığıyla, İÖK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere, başvuru yapabilirsiniz. Başvurunun 7 Mayıs 2021, saat 12.00’a kadar onaylanarak gönderilmesi gerekmektedir. 7 Mayıs 2021, saat 12.00’da e-başvuru sistemi otomatik olarak kapanacak ve başvuru alınamayacaktır.[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” fontawesome_icon=”fa fa-check”]kayit.egitimdeiyiornekler.org sitesini ziyaret edip kullanıcı kaydı oluşturarak, kullanıcı kaydınız varsa da giriş yaparak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” fontawesome_icon=”fa fa-check”]18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na başvurular yalnızca kayit.egitimdeiyiornekler.org üzerinden elektronik olarak (e-başvuru) yapılabilir. Posta ya da elektronik posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik başvuru sürecinde bir sorunla karşılaşmanız durumunda teknik destek sağlanacaktır.[/tt_icon_block]

Başvurunun Adımları

Başvurunuzun ilk adımında eğer uygulamanızı ekip olarak geliştirdiyseniz uygulama/materyalinizi birlikte gerçekleştirdiğiniz ekip üyelerinin bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Ekip üyesi olarak eklediğiniz kişilere bir onay e-postası gidecek ve onay alındıktan sonra formu gönderebiliyor hale geleceksiniz. Başvurunun diğer adımlarına geçebilmeniz için ekip üyelerinin onayını beklemeniz gerekmemektedir.

Bu alanda uygulamaya dair genel bilgileri girmeniz istenecektir. Başvurunuz için “alan” seçimi değil “etiket” seçimi yapmanız beklenmektedir. En az bir, en fazla üç adet etiket seçimi yapabilirsiniz.

Etiket Seçimi Ne Anlama Geliyor?

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), bir iyi örneğin birden çok disiplinle güçlü bağları olabileceğinin farkında olarak hem başvuru sürecinde başvuru ekiplerinin daha sağlıklı alan belirtebilmesi için hem de izleyicilerin bir iyi örneği daha iyi tanıyabilmesine yardımcı olabilmek için tekliğin yerine ilişkiyle kurulan geçişkenliğin görünürlüğüne katkı sunmak istiyor.

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda, bu sayede alanların değil İyi Örnek’in daha çok konuşulmasını hedefleniyor. Konferans sürecinin işleyişi, tasniflendirme ve izleyicilerinin örnek seçimi kolaylaştırmak için de bu seçim 3 alanla sınırlı tutuluyor.

Başvuru Alanları (Etiketler)

[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Dil eğitimi [/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Düşünme becerileri[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Erken çocukluk eğitimi [/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Fen ve matematik eğitimi[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Fiziksel ortamlar[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]İnsan hakları, barış ve demokrasi eğitimi[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Meslekî ve teknik eğitim [/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Öğretmen gelişimi[/tt_icon_block]
[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Ölçme ve değerlendirme[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Özel eğitim[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Paydaş katılımı ve işbirliği[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Sanat eğitimi[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Sosyal bilimler[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Sosyal duygusal beceriler[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Spor ve hareket eğitimi[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-tick8″]Teknoloji ve dijital okuryazarlık[/tt_icon_block]

Uygulamanın hedef grubu aşağıdakilerden en az birini kapsamalıdır.

[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-blank36″]Okul çalışanları[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-blank36″]Okulöncesi[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-blank36″]İlkokul[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-blank36″]Ortaokul[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-blank36″]Lise[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-blank36″]Özel eğitim[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-blank36″]Öğretmen[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-blank36″]Veli[/tt_icon_block]

3.1. Uygulama Geliştirme Süreci

Bu adımda, iyi örneğinizi ortaya çıkaran nedenler, iyi örneğinizi geliştirdiğiniz koşullar, geliştirme sürecinde yaptığınız işbirlikleri, hedefleriniz ve kaynaklarınız gibi iyi örneğin hikâyesinin ve planının öğrenilmesini sağlayacak başlıklar hakkında bilgi vermeniz beklenmektedir.

3.2. Uygulama Süreci

Bu aşamda, ilk olarak uygulamanızı adım adım anlatmanız beklenmektedir. Sizden uygulamanızın adım adım anlatılmasının istenmesinin nedeni hem değerlendirme sürecini sağlıklı olarak gerçekleştirebilmek hem de uygulamanızı hayata geçirmek isteyen öğretmenlere bir kılavuz hazırlamak için önem arz etmektedir. Ayrıca, yine bu adımda projenizle ilgili ölçme-değerlendirme verileri paylaşmanız beklenmektedir.

3.3. Uygulama Sonuçları

Bu aşamadaysa projenizin nicel çıktılarına ve hedeflerinizle uyumuna dair bilgi istenmektedir. Uygulamanızı hayata geçiriyorken ya da daha sonra fark ettiğiniz eksiklikleri, yapılabilecek iyileştirmelere dair fikirlerinizi paylaşmanız da en az uygulamanız kadar önem arz etmektedir. Bir öz-değerlendirme alanı olarak doldurulması sizin uygulamanıza da katkı sunacaktır.

Metin girişi, dosya yükleme gibi işlerimi yapacağınız son alan bu adımdır. Bu aşamada, eğer sunumunuz/posteriniz hazırsa bizimle paylaşmanızı rica ederiz.

Ayrıca, önceki adımlardaki sorulara vermiş olduğunuz yanıtları destekleyici dokümanlarınızı, uygulamanız hakkında medya dosyalarını da bu adımda paylaşabilirsiniz. Seçici kurul, değerlendirmesini yapıyorken bu alana yüklemiş olduğunuz dosyaları da inceleyecektir. Projenize dair tüm dokümanları yüklemek yerine destekleyici ve açıklayıcı olduğunu düşündüğünüz dokümanlarını yüklemeniz, 50 mb’lık üst sınır da göz önünde bulundurulduğunda, yararlı olacaktır.

Bu adımda, başvuru formuna verdiğiniz tüm yanıtların olduğu, formun son halini görebilir ve formunuzu onaylarak değerlendirilmek üzere gönderebilirsiniz.

Doldurulması zorunlu olan sorunların yanıtlanmaması halinde ya da ekip üyesi olarak eklediğiniz kişilerin, ekip üyeliklerini onaylamadığı durumlarda ya da onay kutucuğunu işaretlemeden formu gönderemezsiniz. Ekip üyeliği onaylanmayan bir ekip üyesi nedeniyle formu gönderemiyor olmanız halinde ekip üyesini, üyeler arasında silerek formu gönderebilirsiniz. Sildiğiniz ekip üyesi, form gönderildikten sonra forma eklenmeyecektir, lütfen böyle bir talepte bulunmayınız.

[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-left” flat_icon=”flaticon-high23″ title=”Önemli Not”]Başvuru sırasında teknik bir sorun yaşamanız halinde yaşadığınız sorunu bize bilgi@egitimdeiyiornekler.org adresi üzerinden iletebilirsiniz. 6 Mayıs 2021, saat 12.00’a kadar bilgi@egitimdeiyiornekler.org adresine iletilen tüm teknik sorunlar çözülerek başvuru son tarihi ve saatine kadar başvuru yapmanıza imkan sağlanacaktır.

6 Mayıs 2021, saat 12.00’dan sonra iletilen teknik sorunlar, başvuru son tarihi ve saati olan 7 Mayıs 2021, saat 12.00’a kadar çözülemeyebileceği için, bu tarih ve saatten sonra iletilen teknik sorunlara çözüm bulunamaması nedeniyle tamamlanamayan başvurular için sorumluluk kabul edilmeyecektir.[/tt_icon_block]

[tt_section_title title_alignment=”text-center” title=”İÖK – Duyuruları”][/tt_section_title]
[tt_section_title title_alignment=”text-center” title=”Konferans – Destekçileri”][/tt_section_title]
sabanci-vakfi-logo
SabanciUniversitesiLogo
[tt_section_title title_alignment=”text-center” title=”Hizmet – Destekçisi”][/tt_section_title]
[tt_section_title title_alignment=”text-center” title=”Yerel – Çalıştaylar”]İstanbul’da gerçekleşen ana konferansta sunulan iyi örnekleri yereldeki uygulamalarla bir araya getirmek için Sabancı Vakfı’nın desteği, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ve yerel paydaşların işbirliğiyle, farklı illerde yerel çalıştaylar düzenledik. 2019 ve 2020’de gerçekleştirdiğimiz yerel çalıştayların detaylarını aşağıda görebilirsiniz.[/tt_section_title]

Sabancı Vakfı’nın desteğiyle Ankara Özel ABC Okulları ev sahipliğinde, 16. İÖK Ankara Yerel Çalıştayı, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 19 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşti.

16. İÖK Bodrum Yerel Çalıştayı, Sabancı Vakfı’nın desteğiyle TED Bodrum Koleji ev sahipliğinde, Bodrum İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 21 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşti.

Bolu Yerel Çalıştayı, 18 Haziran 2019 tarihinde Sabancı Vakfı ve Bolu Bağışçılar Vakfı’nın desteğiyle, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşti.

Sabancı Vakfı’nın desteği, Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ve Özel Pev Okulları’nın ev sahipliğinde düzenlediğimiz 17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Denizli Yerel Çalıştayı, 7 Mart 2020 tarihinde gerçekleşti.

Diyarbakır Yerel Çalıştayı, Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü’yle işbirliğiyle, TED Diyarbakır Koleji’in ev sahipliğinde ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle 5 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşti.

Eskişehir Yerel Çalıştayı, Gelişim Okulları ev sahipliğinde 4 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşti.

[tt_section_title title_alignment=”text-center” title=”ERG Eğitim Laboratuvarı’nın – Diğer Çalışmaları”][/tt_section_title]

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.